Trong cửa nhà phật có cầu sẽ có ứng

Phật-gia nói “Phật tự môn trung, hữu cầu tất ứng” có nghĩa là “Trong cửa nhà Phật, có cầu sẽ có ứng”. Vậy cầu cái gì, cầu ở nơi đâu trong Đạo Phật đây?
Sức khỏe, trí tuệ, tiền bạc đều là từ bản thân mình phát xuất. Nếu không gieo nhân thì không thể có quả, đó là điều hiển nhiên. Vậy cầu ở đâu cũng chính là cầu nơi bản thân mình.
Tại sao mỗi ngày bạn đều hướng đến Phật, Bồ-tát để đọc kinh cầu nguyện, đó chẳng phải là đọc cho các Ngài nghe, mà là đọc cho chân tánh của bạn nghe. Nghe rồi thì tỉnh ngộ, tỉnh ngộ thì sửa chữa; sửa chữa được thì cuộc đời, số phận cũng theo đó mà chuyển biến.

Phật nói “si mê” tức là không hiểu được Nhơn-Quả của cuộc đời, không hiểu được Khổ, Không, Vô Thường và Vô Ngã. Vì si mê nên mới tạo ra những điều bất hảo để đến nỗi làm cho mình luân hồi trăm ngàn muôn kiếp. Giải thoát chính là cởi bỏ những trói buộc do chính mình tạo nên, và khi giải thoát được thì hạnh phúc; hạnh phúc đích thực cũng chính là giải thoát đích thực.

Trong cửa nhà phật có cầu sẽ có ứng
Trong cửa nhà phật có cầu sẽ có ứng

Làm thế nào để có thể giải thoát và hạnh phúc? Phật không có “bí mật” nhưng Ngài có “bí kíp”:

1. Cho đi không ngần ngại và vô điều kiện (bố thí).
2. Làm những điều tốt đẹp, giữ gìn đạo đức (trì giới).
3. Nhẫn nhịn những điều khó nhẫn của cuộc đời (nhẫn nhục).
4. Siêng năng làm các việc thiện một cách đúng đắn (tinh tấn).
5. Luôn có mặt trong hiện tại, ý thức được sự hiện hữu một cách chính xác và tận hưởng cuộc sống thông qua niềm hạnh phúc từ bên trong (thiền định).
6. Luôn nhận thức mỗi sự việc đều có tiềm năng riêng của nó: tốt hoặc xấu, thành công hoặc thất bại, được hoặc mất.. tất cả đều phụ thuộc vào những hạt giống đã gieo trồng (trí tuệ).
7. Yêu thương và biết ơn cuộc đời, Vũ Trụ này (từ bi).

Các trường phái phía Đông (Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhựt-Bổn) gọi là Lục-ba-la-mật , riêng Tây Tạng nhấn mạnh đến lòng từ bi nên đã thêm một ba-la-mật nữa thành ra bảy. Ba-la-mật tức là “đến bờ bên kia”. Bờ bên này tức là “sanh tử”, bờ bên kia tức “giải thoát, niết-bàn”. Thực hành những điều trên thì có thể “đến bờ bên kia”.
Giác ngộ rồi thì thấy không còn bờ kia bờ nọ nữa, rốt ráo chỉ có mỗi một chỗ này mình đứng thôi. Còn chưa giác ngộ thì thôi phải ráng “tiệm tu”, bước đi lần hồi mới tới.
Nếu bạn cần, tôi có thể cho bạn mượn “Bí kíp hạnh phúc”!

Recommended For You

About the Author: Mr Huy